ชป.วางระบบระบายน้ำอ่างฯห้วยหนองโรง จ.ชัยนาท ลดผลกระทบในช่วงฤดูฝน

0
13910

กรมชลประทาน ร่วมกับหลายหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 20 ปี โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม้ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน กรมชลประทาน ยังคงเร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรวมถึงระบบชลประทานหลายแห่งอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ในพื้นที่ ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 มีแผนดำเนินการ 4 ปี (2561-2564) มีลักษณะเป็นการก่อสร้างอาคารลดระดับน้ำ ท่อระบายน้ำลอดถนน และขุดลอกคลองระบายน้ำความยาวประมาณ 21 กิโลเมตร เมื่อแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 2,000 ไร่ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะของลำห้วยเดิม และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ได้

ทั้งนี้ ได้กับชับให้ทุกโครงการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้ปรับหน้างานเพื่อลดการกีดขวางทางน้ำในช่วงฤดูฝน และสามารถเก็บกักน้ำได้เพื่อชะลอและลดผลกระทบจากอุทกภัย