ชป.ศรีสะเกษ ลุย..ตรวจสอบผู้บุกรุกบริเวณอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง

0
35384

นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของกลุ่มราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ, อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู, อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา และอ่างเก็บน้ำโอตาลัต ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จากจำนวนทั้งหมด 16 แห่งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าบริเวณรอบๆอ่างฯมีทั้งกลุ่มนายทุน และกลุ่มราษฎร มาบุกรุกก่อสร้างอาคาร เพื่อทำการค้าร้านอาหาร ที่พัก/รีสอร์ท และปลูกพืชผลทางการเกษตร


สำหรับการลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบุกรุกบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เป็นภารกิจหลักของโครงการชลประทานศรีสะเกษ ในการปกป้องและรักษาที่ราชพัสดุของทางราชการ ไม่ให้กลุ่มนายทุนและราษฎร เข้ามาเก็บเกี่ยวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ด้วย อาทิ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป่าไม้ศรีสะเกษ สำนักงานอุทยานแห่งชาติฯศรีสะเกษ อำเภอภูสิงห์ และสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น


ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้ง 4 แห่งดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ทั้งหมด ที่อนุญาตให้กรมชลประทานใช้พื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงการสร้างความมั่นคงตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ดังนั้น ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบและก่อประโยชน์ต่อราษฎรชาวจังหวัดศรีสะเกษให้มากที่สุด
อนึ่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้นำนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงานของโครงการชลประทานศรีสะเกษที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดของกรมชลประทาน จำปี 2565 (Rid Innovation Award 2022) ” สแกน แอนด์ คลิก รู้เขตชลประทาน” มาประยุกต์และใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบจำนวนผู้บุกรุกของอ่างเก็บน้ำดังกล่าวด้วย