ชป.ศรีสะเกษ หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำเขื่อนราษีไศลในช่วงฤดูแล้ง

0
30165

วันนี้ (24 พ.ย.65) ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ แทน ผวจ.ศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเขื่อนราษีไศล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรอง ผวจ.สุรินทร์ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนราษีไศล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯได้มีมติเห็นชอบให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง รักษาระดับเก็บกักน้ำของเขื่อนราษีไศลไว้ที่ ระดับ +119.00 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมทั้งกำหนดช่วงเวลาในการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ ตลอดจนการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทาน พนังกั้นน้ำต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากกรณีที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร เพื่อลดความเสียหายของประชาชนโดยเร็วที่สุด