ชป.เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ้างแรงงาน หมื่นคนสุดท้าย ก่อนปิดยอดตามเป้า

0
6781

กรมชลประทานเดินหน้าจ้างแรงงาน ไปแล้วกว่า 60,000 คนเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านทั่วประเทศ 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโรคระบาดไวรัสโควิด 19ว่า ตามที่กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงาน ในปีงบประมาณ 2563 สำหรับงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยมีแผนจ้างแรงงานในปีงบประมาณ .. 2563 จำนวน 4,497.59 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ทั้งสิ้น88,838 คน นั้น

ผลการจัดจ้างแรงงาน ล่าสุด(12 มิ.ย. 63) มีการจ้างแรงงานไปแล้วรวม 72,306 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของแผนฯ จังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่นวน 3,707 คน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3,653 คน และจังหวัดยโสธร จำนวน 3,056 คน ทั้งนี้ ยังสามารถแจ้งแรงงานให้ครบตามเป้าที่กำหนดไว้ได้อีกประมาณ 16,000 คน จึงขอเชิญชวนเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ้างแรงงาน ดังนี้ เป็นเกษตรกรหรือเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทาน รวมไปถึงประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ซึ่งหากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ จะพิจารณาจ้างแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ  โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมชลประทานหมายเลข 1460 ชลประทานบริการประชาชน