ชป.เดินหน้าจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง/น้ำท่วมอย่างยั่งยืน

0
12839

ด้วยพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ที่รัฐบาล โดย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการภารกิจด้านน้ำไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกลไกลการมีส่วร่วมในการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงในระดับพื้นที่ ซึ่งกรมชลประทาน ได้มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทานด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอย่างจริงจัง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้เกษตรกรและชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งแก้ไขปัญหาของสังคม ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของการบริหารจัดการน้ำอย่างแท้จริง กรมชลประทานได้กำหนดทิศทางของการบริหารจัดการน้ำชลประทานในอนาคต โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแล้ว แทนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ยาวนาน ด้วยการเปลี่ยนจากการพัฒนาเชิงปริมาณ ไปเป็นการพัฒนาเชิงคุณภาพ มีกระบวนการที่สำคัญที่สุดคือ “การส่งเสริมให้เกตรกรผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอย่างจริงจัง” จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานได้อย่างเข้าใจตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่เน้นให้ความสำคัญการการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด

โดยเมื่อกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ จึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ให้มีบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามกฎกระทรวงนี้ จะมีสิทธิและบทบาท นอกจากทำหน้าที่ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตนเอง นำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำได้ ยังมีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการลุ่มน้ำได้อีกด้วย

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน ได้จัดให้มีการประชุมแนวทางการส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเข้าจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานให้ครบทุกมิติ โดยจะจัดให้มีการประชุมตามภาคต่างๆทั่วประเทศ ดังนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2564 จัดที่โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2564 จัดที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 26 มีนาคม 2564 จัดที่โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และ วันที่ 30 มีนาคม 2564 จัดที่หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี