ชป.เดินหน้าทำความเข้าใจเร่งแก้ไขปัญหางานก่อสร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านดู่ จ.ศรีษะเกษ

0
14809

กรมชลประทานชี้แจงกรณีที่มีการร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีการตรวจสอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นั้น

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ มีแนวเขตชลประทานที่ใช้ในการก่อสร้างท่อส่งน้ำ และถนนบำรุงรักษามีความกว้าง 15 เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 12,275 เมตร ผ่านท้องที่ตำบลกุง ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 35,000 ไร่ ครอบคลุม 20หมู่บ้าน ในเขตตำบลกุง ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด และตำบลดู่ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ร่วมกับอำเภอศิลาลาดจัดเวทีประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่นและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตท้องที่ตำบลกุง ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด และตำบลดู่ ตำบลจิกสังข์ทอง เข้าร่วมจำนวน 102 คน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้ดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 71.43

ต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ได้รับการประสานจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด เพื่อเข้าประชุมชี้แจงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ในวันที่ 29มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด โดยมีผู้นำชุมชนและราษฎรในเขตโครงการเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงประมาณ 50 คน และเข้าประชุมชี้แจงผู้ร้องเรียนอีกครั้ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม อำเภอศิลาลาด ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาดเห็นควรให้ยุติกรณีพิพาท เนื่องจากตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบได้ดำเนินการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองจังหวัดศรีสะเกษแล้ว

ปัจจุบันสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมเจรจาทำความเข้าใจกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน และรับคำขอรังวัดที่ดินตามระเบียบ
ของกรมที่ดิน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ได้เสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจและเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายต่อไป