ชป.เดินหน้าบูรณาการวางแผนรับน้ำหลากลุ่มน้ำชี-มูล

0
13967

กรมชลประทาน เดินหน้าบูรณาการวางแผนรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำชี-มูล รับมือฤดูฝนปี 2564 วางแผนบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ หวังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลาก ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำชับให้หาแนวทางในการป้องกันอุทกภัยควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าอย่างเพียงพอ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่   ได้กำชับให้ทุกโครงการชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนให้มากที่สุดตามมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการน้ำและรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2564 ที่ได้กำหนดไว้  สำหรับในพื้นที่ภาคอีสาน ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 6 ,7 และ 8 ได้ร่วมบูรณาการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เนื่องจากมีลุ่มน้ำสำคัญไหลผ่าน คือ ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ด้วยการวางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ก่อนน้ำมา และมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือและกำลังคน ที่พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดอุทกภัย

ทั้งนี้ ได้กำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่งวางแผนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกในพื้นที่ โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้าย ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำให้เพียงพอสำหรับใช้ในฤดูแล้งหน้า รวมไปถึงเพื่อวางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝนนี้ ที่สำคัญให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้กับจังหวัดและประชาชนทราบอย่างทั่วถึง หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน ได้ตลอดเวลา