ชป.เปิดศูนย์ฯส่วนหน้า บูรณาการทุกส่วนเร่งระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

0
10771

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงสั่งการให้กรมชลประทาน ตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ส่วนหน้า) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประสานการทำงานในพื้นที่ และระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าเสริมในพื้นที่ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบน (ส่วนหน้า) กล่าวว่า การเปิดศูนย์ส่วนหน้าในวันนี้ เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามเฝ้า ประเมิน และวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ และกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือ ในการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์ แนวทางลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ยังได้เน้นย้ำให้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และ 16 กำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดกำลัง ในการเร่งช่วยเหลือและบรรเทาพื้นที่อุทกภัยครั้งนี้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องมากว่า 60 ชั่วโมง ซึ่งกรมชลประทานพร้อมสนับสนุนในทุกภารกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป