ชป.เผยความคืบหน้า 2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนช่วยชาวพังงา

0
9515

วันนี้ (2 พ.ย. 63) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดพังงา โดยมี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ณ เทศบาลตำบลลำแก่น ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งปัจจุบันมีโครงการชลประทานอยู่กว่า 160 โครงการ รวมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 60,000 ไร่ ประกอบด้วย ฝายทดน้ำ 7 แห่ง อาคารอัดน้ำ 3 แห่ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก 148 โครงการ และฝายทดน้ำ 5 แห่ง แต่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำสำหรับเก็บกักน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ได้ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่บ่อยครั้ง

ด้าน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงแผนการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงา ว่า กรมชลประทาน ได้มีแผนดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ และโครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) สันเขื่อนกว้าง 9 เมตร ยาว 322 เมตร สูง 37 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 5.6 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับโครงการฝายคลองลำไตรมาศเดิม และมีพื้นที่ชลประทานรวมกว่า 5,800 ไร่ สามารถสนับสนุนน้ำทั้งทางด้านการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง

ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 350 เมตร สูง 40 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 12.78 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้กับประชาชนในเขตชลประทานได้กว่า 1,200 ไร่ ในพื้นที่ตำบลลำแก่น และยังสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในกับประชาชนในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วป่า ได้กว่า 5,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย