ชป.เผยภาคตะวันออก มีน้ำเพียงพอแล้งนี้ แต่ขอให้ร่วมกันประหยัดเพื่อวันข้างหน้าด้วย

0
12610

กรมชลประทาน ขอให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมกันประหยัดน้ำ แม้ฤดูแล้งปีนี้จะมีน้ำเพียงพอใช้ แต่ยังต้องสำรองไว้ใช้ในอนาคตหากเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำขึ้นมา ตามนโยบายของรัฐบาลและ    ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกว่า ปัจจุบัน (11 มี.ค. 64) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 7 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 712 ล้าน ลบ.. หรือคิดเป็นร้อยละ 44ของความจุอ่างฯ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีอยู่55 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกัน 548 ล้าน ลบ.. คิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯ ภาพรวมสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ดีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งการสนับสนุนการผลิตน้ำประปา รักษาระบบนิเวศน์การเกษตร และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้ส่วนสถานการณ์ค่าความเค็มและคุณภาน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี-แม่น้ำบางปะกง นั้นกรมชลประทาน ได้ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำพระสะทึง และอ่างเก็บน้ำพระปรง รวมกันประมาณวันละ 1.50 ล้าน ลบ.. เพื่อควบคุมค่าความเค็มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยล่าสุด (10 มี.ค. 64) ที่สถานีวัดบางคาง .เมือง    .ปราจีนบุรี วัดค่าความเค็มสูงสุด 0.07 กรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง(เกณฑ์เฝ้าระวังน้ำเพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัมต่อลิตร)

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวม 33 เครื่อง ได้แก่จ.นครนายก 9 เครื่อง, .ปราจีนบุรี 12 เครื่อง, .ฉะเชิงเทรา 8 เครื่อง และ .จันทบุรี 4 เครื่องพร้อมสำรองเครื่องสูบน้ำที่สำนักงานชลประทานที่ 9 อีก 12 เครื่อง ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกในฤดูแล้งปีนี้ จะมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึงการสนับสนุนน้ำให้ EEC ด้วย แต่ยังคงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลนน้ำให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน