ชป. เร่งกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ พร้อมส่งน้ำฤดูแล้งเต็มประสิทธิภาพ

0
25702

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้กำชับให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานทุกแห่ง นำเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เข้าไปกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในแหล่งน้ำ พร้อมขุดลอกคลองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 ได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ

#จังหวัดลำปาง
สำนักงานชลประทานที่ 2 นำรถขุด เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.17+500 – 18+555 ความยาว 1.055 กิโลเมตร ในพื้นที่บ้านทรายใต้ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

#จังหวัดสกลนคร
โครงการชลประทานสกลนคร นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องจักร ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามและวางแผนแนวทางกำจัดวัชพืชบริเวณรอบหนองหาร

#จังหวัดนครราชสีมา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ นำเครื่องจักร เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปริมาณ 20,000 ตัน บริเวณลำจักราช ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย

#จังหวัดชัยภูมิ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ นำเรือขุด พร้อมด้วยรถขุด เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ และขุดลอกคลอง บริเวณอ่างฯน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์

#จังหวัดปทุมธานี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ นำเรือกำจัดวัชพืช เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองซอยที่ 13 สายกลาง พื้นที่หมู่ 5 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา

#จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นำเครื่องจักร เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองพระยาบรรลือ หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่สอง ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นำเรือขุด เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลองบางซอ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง

#จังหวัดนครนายก
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก นำรถขุด 2 คัน เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลอง 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำ ฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก และบริเวณคลองซอย 1.1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี

#จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล นำรถขุด 1 คัน เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลอง 1 ซ้าย สาย 2 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะดำเนินการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งและแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2565/66 ที่กำหนดไว้