ชป.เร่งขุดลอกกว๊านพะเยา เพิ่มปริมาณน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

0
38740

 (5 ธ.ค.66) ที่จังหวัดพะเยา นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการกรม ลงพื้นที่ติดตามแผนพัฒนากว๊านพะเยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สำหรับแผนพัฒนากว๊านพะเยา ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินรอบกว๊านพะเยา รวมทั้งขุดแนวร่องเดิมของกว๊านพะเยาให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำในแก้มลิงแห่งนี้ได้มากขึ้น เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการสนับสนุนการอุปโภคบริโภค การเกษตร ตลอดจนรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าการขุดลอกจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ กรมชลประทาน ได้เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังที่ได้รับผลกระทบบางส่วน โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้เร็วที่สุด

หลังจากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และคณะ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการจัดนิทรรศการมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนด้วย