ชป.เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งเมืองพิจิตรและนครราชสีมาพร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาว

0
12629

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวบ้านอำเภอโนนสูงและชาวบ้านในหลายพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา ประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำแห้งขอดจนหมด ชาวบ้านกว่า 40 หลังคาเรือน เริ่มที่จะขาดแคลนน้ำใช้ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่จ.พิจิตร น้ำในแม่น้ำยมแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อประชาชน นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน สำหรับบริเวณสระดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ อบต.ลำคอหงษ์ ได้รับงบประมาณขุดสระในปี 2564 และเนื่องจากเพิ่งดำเนินการขุดแล้วเสร็จ ประกอบกับยังไม่มีฝนตก จึงทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าสระ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา(2563)    กรมชลประทาน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการผันน้ำจากบึงพุดซา ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร  เพื่อไปช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งได้รับการยืนยันจากนายกอบต.ลำคอหงษ์ ว่าปัจจุบันยังมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2564 อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน จะได้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสูบน้ำไปเติมให้กับพื้นที่ดังกล่าวเป็นการถาวรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้ 5 คัน ที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ได้ทันทีหากได้รับการร้องขอ

สำหรับกรณีของแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร แห้งขอด ส่งผลให้หลายพื้นที่ที่ใช้น้ำจากแม่ยมประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ นั้น กรมชลประทานขอชี้แจงว่า พื้นที่แม่น้ำยมประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี เนื่องจากยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ทางตอนบน ประกอบกับในช่วงฤดูฝนปี 2563 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร มีปริมาณฝนตกสะสมเฉลี่ยเพียง 692 มิลลิเมตร น้อยกว่าปริมาณฝนปกติถึงร้อยละ 33 จึงทำให้แม่น้ำยมแห้งเร็วกว่าทุกปี เบื้องต้น กรมชลประทาน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับการสนับสนุนการทำฝนหลวงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

ในส่วนของการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรในระยะยาว นั้น กรมชลประทาน ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม 3 แห่ง ประกอบไปด้วย ประตูระบายน้ำท่าแห ตำลกำแพงดิน มีผลคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 46 ประตูรบายน้ำวังจิก ตำบลวังจิก มีผลคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 44 ทั้ง 2 โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนในปี 2566 ส่วนประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมงานก่อสร้าง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเก็บกักน้ำและช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในแม่ยมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะต่อไป

กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะน้ำต้นทุนที่อยู่ในเกณฑ์น้อยอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2563/64 และตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลน พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ กำลังเจ้าหน้าที่ และการกำหนดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460