ชป.เร่งแก้ไขโครงการอาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

0
7190

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีเพจข่าวเมืองกาญร้องทุกข์โครงการอาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบ
ส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เบื้องต้นเร่งซ่อมแซมตัวอาคารและระบบส่งน้ำให้ใช้งานได้

นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๓ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโครงการอาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำที่ชำรุดเสียหาย พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่เมื่อวันที่ 25 กรกฎคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนประกอบของตัวอาคารประตูระบายน้ำชำรุดเสียหายบางส่วน รวมทั้งหินเรียงมีการทรุดตัวเป็นจุดๆ แต่โครงสร้างหลักทางวิศวกรรมยังอยู่ในสภาพแข็งแรง

โครงการอาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ รายละเอียดโครงการประกอบด้วย ประตูระบายน้ำ ขนาด 6x6 เมตร จำนวน 8 ช่อง ก่อสร้างในลำตะเพิน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2558 แล้วเสร็จในปี 2559 ส่วนระบบท่อส่งน้ำสายหลักและสายซอยจำนวน 11 สาย ความยาวรวม16.635 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2560 แล้วเสร็จปี 2561 เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำให้ราษฎรได้ทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน แต่เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่มีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำลำตะเพินมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการอุโภคบริโภคและการทำการเกษตร

แนวทางแก้ปัญหา กำหนดไว้ 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน มอบหมายให้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 เข้าดำเนินการแก้ไขตัวอาคารที่ชำรุดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 ระยะกลาง จะดำเนินการจัดประชุมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะเพินให้เกิดประโยชน์สูงสุด (อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำ มีความจุ 50 ล้าน ลบ.ม.) ระยะยาว มีแผนดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติมด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบน และก่อสร้างแก้มลิงริมลำน้ำ (ลำตะเพิน) เป็นระยะๆ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ไม่นิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความซือสัตย์สุจริต ยึดถือระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับราษฎรและให้ความช่วยเหลือราษฎรอย่างเต็มกำลังความสามารถ