ชป.เสนอระบบ SSIS ต้นแบบส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการปลวกแดงฯระยอง

0
11457

วันนี้ (12 มกราคม 2564) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ในการนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ร่วมประชุมและเสนอโครงการ SSIS เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมชลประทานสนับสนุนการส่งน้ำให้พื้นที่โครงการปลวกแดงฯ จังหวัดระยอง เป็นต้นแบบในการนำนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน แจ้งว่า กรมชลประทานได้มีการเตรียมความพร้อม กำหนดแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมอบหมายให้นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เป็นผู้นำเสนอโครงการ SSIS หรือ SMART SYPHON FOR IRRIGATION SYSTEM เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรและผู้ใช้น้ำในศูนย์สาธิตการศึกษาฯ ได้ตลอดฤดูกาล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบแพลอย Floating Solar Farm ในการสูบน้ำให้กับระบบ Syphon ที่มีอยู่ โดยสามารถติดตามและควบคุมการส่งน้ำและปริมาณน้ำ ผ่าน Smart Phone Application ได้ ซึ่งจะช่วยในการบริหารจัดการน้ำภายในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ช่วยให้มีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการศึกษาเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่

นอกจากนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมชลประทานยังมีการวางแผนในการสนับสนุนเพิ่มเติม ประกอบด้วย การปรับปรุงซ่อมแซม คูคลอง ถนน ภายในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ รวมถึง ปรับปรุงคูระบายน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกรายด้วย

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการฝึกอาชีพ และแหล่งเรียนรู้ให้แก่ราษฎร จัดตั้งอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย ในพื้นที่ หมู่ 3 และหมู่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,314-1-76.8 ไร่ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในพื้นที่ 7 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการชลประทานระยอง (กรมชลประทาน) ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง (กรมปศุสัตว์) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (กรมวิชาการเกษตร) ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี (กรมการข้าว) สถานีพัฒนาที่ดินระยอง (กรมพัฒนาที่ดิน) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง (กรมประมง) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนอาชีพการเกษตรจังหวัตระยอง (กรมส่งเสริมการเกษตร) โดยมีกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศูนย์บริการการฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการ ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการพัฒนาอาชีพการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ