ชลประทานฯวอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

0
1724

กรมชลประทาน วอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด จากสภาพฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติตลอดช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (7 พ.ย. 62) สถานการณ์น้ำทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกัน 50,660 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างรวม เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 26,606 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างรวม ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนทับเสลา เขื่อนกระเสียว เขื่อนลำพระเพลิง และเขื่อนลำแซะ จะเน้นสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 11,998 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น     ร้อยละ 48 ของความจุอ่างรวมกัน มีน้ำใช้การได้ประมาณ 5,302 ล้าน ลบ.ม. และตามข้อสั่งการของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย หันมาเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการเพาะปลูกข้าว–   นาปรัง โดยจะจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ผลไม้ยืนต้นเท่านั้น เนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด

ทั้งนี้ กรมชลประทานขอวอนทุกภาคส่วน ให้ร่วมกันใช้น้ำตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และขอให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำให้มากที่สุด ใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอสำหรับความต้องการใช้น้ำตลอดฤดูแล้งไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

Facebook Comments