ชสค. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สร้างจิตรามณ์ คุณธรรม เข้มแข็ง มั่นคง พึ่งตนเอง

0
25580

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วางกรอบบริหารงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ ช.ส.ค. มั่นคง เข้มแข็ง บนจิตรารมณ์ คุณธรรมและธรรมาภิบาล ให้คนเครดิตยูเนี่ยนพึ่งตนเองได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) กล่าวว่า ช.ส.ค. เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ ได้รับการจดทะเบียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522 ดำเนินงานมาแล้ว 43 ปี โดยกำหนดกรอบการบริหารงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ช.ส.ค. มั่นคง สมาชิกเข้มแข็ง บนจิตตารมณ์ คุณธรรมและธรรมาภิบาล ให้คนเครดิตยูเนี่ยนพึ่งตนเองได้” ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของสหกรณ์เป็นสำคัญ ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงพร้อมให้บริการสมาชิก

ปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,200 แห่ง มีสมาชิกรายบุคคลกว่า 1,200,000 คน และมีการกระจายอำนาจหน้าที่และการบริการแก่สหกรณ์สมาชิกออกไปสู่ระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทย แบ่งออกเป็น ช.ส.ค. สาขา 6 สาขา ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เป็นวันสำคัญอีกวาระหนึ่งของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ได้รับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และอื่น ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และเพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารงานสหกรณ์ซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ ช.ส.ค. ได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้
“ในงานประใหญ่ เรายังได้ทำพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด จังหวัดสกลนคร ในฐานะที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้สาธารณชนได้รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้น มีการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีความเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่น รวมถึงมีการพัฒนาและปรับตัวอย่างสม่ำเสมอ เนื่องด้วยสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทย แต่สำหรับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้น มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวสมาชิกเองและครอบครัวทางด้านการเงิน ด้วยวิธีการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการสะสมทุนทรัพย์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในยามวิกฤติเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี โดยมี ช.ส.ค. ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาไปพร้อม ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น การจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ จะได้รับทราบผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช.ส.ค. ยังได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบการประชุม อาทิ รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ช.ส.ค. ของคณะกรรมการดำเนินการ และ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรับจ่าย ประจำปี 2565 ตลอดจนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 44 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกทั่วประเทศ ในการบริหารงาน ช.ส.ค. ให้ประสบความสำเร็จและเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับสหกรณ์สมาชิก เพื่อทำให้สมาชิกสหกรณ์พึ่งตนเองได้ พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป