ชสอ. จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ปี 2566 ตั้งเป้าระดมเงินออม 12,000 ล้าน พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมตั้งแต่เด็ก

0
38170

วันที่ 31 ต.ค.66 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมร่วมเสวนา “หนี้สินครัวเรือน วิกฤติและทางออก ของการพัฒนาประเทศ” โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก ร่วมงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นนทบุรี


รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” ในปี 2566 ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นักเรียน และประชาชน ทั้งนี้ ก่อนวันออมแห่งชาติ ชสอ. ได้รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการออมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม และมีเป้าหมายให้มีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 12,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมา ชสอ. ยังได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมงาน “32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน” 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา” โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting ระหว่างวันที่ 19-20 และ 25–27 ตุลาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์และรับผิดชอบในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรม 1,100 คน จาก 770 โรงเรียน

รวมทั้งจัดโครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียน…ออมทรัพย์วันละบาท โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 1 โรงเรียน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน
นอกจากนี้ กิจกรรมการภายในงาน มีการจัดเสวนาหัวข้อ “หนี้สินครัวเรือน วิกฤติ และทางออกของการพัฒนาประเทศ” โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ดร.สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ.


“การออมมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเราไม่รู้อนาคตได้ ฉะนั้นการทำบัญชีครัวเรือนจึงเป็นสิ่งสำคัญ จะได้รู้รายรับ รายจ่าย และเหลือออมเท่าไหร่ หากมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงิน ก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน จึงต้องสร้างนิสัยการออม โดยต้องส่งเสริมการออมตั้งแต่เด็ก ซึ่งที่ผ่านมา ชสอ. ได้จัดโครงการส่งเสริมการออมแก่เด็กนักเรียน ผ่านสหกรณ์โรงเรียน ให้ออมวันละบาท เมื่อเด็กรู้จักการออม โตขึ้นไปก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพ รู้จักอดออม” ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าว