ชสอ. มอบทุนสนับสนุน 30,000 บาท ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

0
33561

วันที่ 7 มิ.ย.66 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมด้วย นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน เละเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าร่วมจัดกิจกรรมงาน “32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน” 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่ง ชสอ.ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 โดยมีนายสมหวัง เสาะแสวง ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ร่วมรับมอบ จากนั้นเข้าร่วมกิจกรรม “พี่แท๊กพาทัวร์ สหกรณ์นักเรียน” เยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ได้แก่ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมการผลิตการแปรรูป กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมสรรค์สร้างเส้นทางสู่อาชีพนักเรียนการศึกษาพิเศษ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล เกมส์ แจกของรางวัล

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ กล่าวว่า ชสอ. ได้ดำเนินการมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนระดับพื้นฐาน จำนวนโครงการละ 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียน ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ ยังมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านการศึกษา ซึ่งเป็นต้นทางของการพัฒนาคนที่มีคุณภาพของสังคมและชุมชน ซึ่ง ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนดังกล่าวนี้ แม้มีจำนวนไม่มาก แต่น่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโครงการของแต่ละโรงเรียนนำไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน และนักเรียน ตามที่ ชสอ. และโรงเรียน มุ่งหวังต่อไป

นอกจากนี้ การดำเนินการและการเข้าร่วมกิจกรรมของ ชสอ.ในวันนี้ เป็นไปตามหลักการณ์สหกรณ์ข้างต้น ในประการที่ 7 คือ การเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ชสอ. ฉบับปัจจุบัน คือ “เป็นผู้นำของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ด้วยหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นไปตามพันธกิจที่ 7 “บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม”