ชสอ. เปิดประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 2566 โชว์ กำไรกว่า 2 พันล้าน สมาชิกยังไว้ใจเลือก “รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ” นั่งประธานอีกสมัย

0
36039

วันที่ 10 มิ.ย.66 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัด ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมี รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการฯ ชสอ .เป็นประธานในพิธีเปิด แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี , นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ ประธานฯชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย Ms. Elenita V. San Roque ผู้อำนวยการ ACCU ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม กว่า 1,000 สหกรณ์ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ในการประชุมใหญ่ มีการมอบโล่เกียรติคุณ “รางวัลดีเด่น” ประกอบด้วย สหกรณ์ที่ใช้ธุรกรรมของ ชสอ. นักสหกรณ์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ช่วยเหลืองานปิดบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ และจัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 51

ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566 ได้แก่ 1.ประธานกรรมการ ได้แก่ รองศาสตรจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 2. กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 ได้แก่ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล 3.กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่ 2 ได้แก่ นายชำนาญ อมตเวทย์ 4.กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน 5.กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ นายคำนึง โสตถิอุดม 6.กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายสามัคคี เดชกล้า 7.กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ นายเอนก ล่วงลือ 8. กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี 9.กรรมการดำเนินการในเขดพื้นที่ภาคตะวันตก ได้แก่ ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ10.ผู้ตรวจสอบกิจการ กลุ่มที่ 1 มีคุณวุฒิดัานการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ 11.ผู้ตรวจสอบกิจการ กลุ่มที่ 2 ไม่จำกัดคุณวุฒิ ได้แก่ นางสุนารี มีทรัพย์, ดร.ศศิมาต พรรณรัตน์

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ชสอ.เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ตลอดระยะ 50 กว่าปีที่ผ่านมา มีความเจริญก้าวหน้าทั้งจำนวนสมาชิกและผลการดำเนินงาน โดยในรอบปีบัญชี 2565 มีสินทรัพย์รวม 131,095 ล้านบาท คณะกรรมการชุดปัจจุบัน สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 2,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 116 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.60% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 5.00% รวมถึงได้รับการประกาศอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินขององค์กร