ชี้ขาด 7 วัน “ปารีณา” คืนที่ดิน ส.ป.ก.

0
3952

ชี้ขาด 7 วัน “ปารีณา” คืนที่ดิน ส.ป.ก. 682 ไร่


สรุปผลการดำเนินงานของ
ส.ป.ก. กรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ครอบครอที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อต่าง ๆ กรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ครอบครองที่ดินโดยใช้หลักฐานเป็น ภบท.5 ในเขตตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขต พรฎ. กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน จากกรณีดังกล่าว ส.ป.ก. จึงได้การดำเนินการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยได้คำนึงถึงความถูกต้อง โปร่งใสและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ดังนี้

วันนี้ (6 ธ.ค.2562) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งเสริม เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) แถลงกรณีการครอบครองที่ดินเขาสนฟาร์มใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากมีการตรวจสอบมานานกว่า 1 เดือน

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า หลังจากมีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ทาง ส.ป.ก.ให้เวลา 15 วันให้ น.ส.ปารีณา มาชี้แจงตามขั้นตอน จากนั้นในวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา ส.ป.ก.เข้าปักป้ายที่ดิน ขณะเดียวกันคณะทำงานตรวจสอบที่ดินสั่งให้ ส.ป.ก.ราชบุรี รวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยได้ข้อสรุปผลการทำงาน ดังนี้

1. วันที่ 14-15 พ.ย.62 ส.ป.ก. มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน   ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และสอบถามผู้ปกครองท้องที่ (ขอบเขตในแผนที่) เกี่ยวกับการถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยลักษณะการทำประโยชน์ ได้แก่ เลี้ยงไก่ โค ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือน สระน้ำ

2. วันที่ 15 พ.ย. 62 ส.ป.ก.ราชบุรี มีหนังสือแจ้งเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตฯ รายแปลง ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง เพื่อขอตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งมีเกษตรกรมาให้ข้อมูล จำนวน 9 ราย    จากทั้งหมด 14 ราย โดยเกษตรกรทั้ง 9 รายยังเป็นผู้ถือครองและทำประโยชน์ด้วยตนเอง

3. วันที่ 18 พ.ย. 62 ส.ป.ก. มีคำสั่ง ที่ 1303/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการครอบครองทำประโยชน์ โครงการป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี หมายเลข 85 จังหวัดราชบุรี โดยไม่ชอบ          ด้วยกฎหมายสั่ง ณ วันที่ 18 พ.ย. 2562 โดยมีพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง (สิ้นสุดวันที่ 18 ธ.ค. 62)

4. วันที่ 19 พ.ย. 62 ส.ป.ก.ราชบุรี มีหนังสือแจ้ง น.ส.ปารีณาฯ ให้มาชี้แจงการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้รับ บ้านปิด ไปรษณีย์ไม่สามารถ      นำจ่ายได้

5. วันที่ 20 พ.ย. 62 ส.ป.ก.ราชบุรี ได้ดำเนินการปักป้ายแสดงพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินบริเวณพื้นที่    ของ ส.ป.ก. ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

6. วันที่ 22 พ.ย. 62 ส.ป.ก. จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการครอบครองทำประโยชน์ โครงการป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี หมายเลข 85 จังหวัดราชบุรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมติประชุมเห็นชอบมอบหมายให้ ส.ป.ก. ราชบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เป้าหมาย กำหนดให้ ส.ป.ก.ราชบุรี รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงมายังคณะทำงานฯ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เพื่อเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานในวันที่ 4 ธันวาคม 2562  

7. วันที่ 22 พ.ย. 62 ส.ป.ก.ราชบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการถือครอง น.ส.3 และ ส.ค.1 ในเขตปฏิรูปที่ดินฯกับ สนง.ที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง โดย สนง. ที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง     ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามหมายเลขสีแดงในแผนที่ ที่จัดส่งไปให้กับระวางรูปถ่ายทางอากาศ ชื่ออำเภอจอมบึง หมายเลข 4936III แผ่น 155 และระวางโฉนดที่ดิน (UTM) หมายเลข 4836 II 5498 ปรากฏว่าตำแหน่งที่ดินตามหมายเลขสีแดงยังไม่มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด

8. วันที่ 24 พ.ย. 62 ส.ป.ก. นำชี้แนวเขตตาม พรฎ. ตามที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามหมายศาล

9. วันที่ 26 พ.ย. 62 ส.ป.ก.ราชบุรี มีหนังสือแจ้ง น.ส.ปารีณาฯ ให้มาชี้แจงการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

10. วันที่ 26 พ.ย. 62 ส.ป.ก.ราชบุรี ขอสำเนา ภบท.5 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน จาก อบต.รางบัว/ข้อมูลเขาสนฟาร์ม/ทะเบียนราษฎร บ้านเลขที่ 109 หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ที่ตั้งฟาร์ม)/ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปารีณาไกรคุปต์ จำกัด ซึ่ง น.ส.ปารีณา ฯ เป็นกรรมการบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด และเป็นกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ สถานะของบริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจการ

11. วันที่ 29 พ.ย. 62 ส.ป.ก. ร่วมกับกรมป่าไม้ ตรวจสอบและยืนยันแนวเขตตาม พรฎ. ตามคำร้องขอความเป็นธรรมของ น.ส.ปารีณาฯ ตามหนังสือลงวันที่ 25 พ.ย. 62

12. วันที่ 3 ธ.ค. 63 ส.ป.ก.ราชบุรี ได้สรุปการตรวจสอบขอบเขตการครอบครองจากผู้ปกครองท้องที่และที่ดินแปลงข้างเคียง ซึ่งปรากฏพื้นที่ที่มีการครอบครองและทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่รวม 682 ไร่ จากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่จากผู้ปกครองท้องที่และที่ดินแปลงข้างเคียงที่มีการทำประโยชน์ในที่ดิน
สรุปได้ ดังนี้

     12.1 ที่ดินซึ่ง น.ส. ปารีณา ฯ ถือครองทำประโยชน์ เนื้อที่ 682ไร่ เข้าครอบครองเมื่อประมาณปี 2548-2549 โดยได้รับมาจากบิดา ดังนี้

  ​ ​​​– แปลง No.73 เนื้อที่ 417 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการทำโรงเลี้ยงไก่

  ​ ​​​– แปลง No.75 เนื้อที่ประมาณ 190 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว

  ​​– แปลง CL.424 เนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว

   – แปลง No.74 เนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ ใช้วางมูลไก่

      12.2 ที่ดินแปลงข้างเคียง ซึ่งส.ป.ก. ได้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้ว รวม 14 ราย 15 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 491 ไร่ (ทิศเหนือ)  

      12.3 ที่ดินแปลงย่อยบริเวณที่ติดถนนสายจอมบึง-ชัฏป่าหวาย ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินที่ น.ส.ปารีณาฯ ถือครอง มีผู้ถือครองจำนวน 16 ราย 20 แปลง เนื้อที่ประมาณ 222 ไร่ (ด้านขวาของเส้นน้ำเงิน)

13. วันที่ 4 ธ.ค. 62 น.ส.ปารีณาฯ มีหนังสือแจ้ง ส.ป.ก. ขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

14. วันที่ 4 ธ.ค. 62 ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง
การดำเนินการตามกฎหมาย

ส.ป.ก. พิจารณาแล้ว เห็นว่าจากการที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น เมื่อ ส.ป.ก. ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลแล้ว ปรากฎว่า นางสาวปารีณาฯ มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ จึงไม่ใช่เกษตรกรผู้มีสิทธิจะได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ดังนั้น ส.ป.ก.จึงมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

1. ส.ป.ก. จะแจ้งให้ น.ส.ปารีณาฯ คืนที่ดินที่ครอบครองและทำประโยชน์ทั้งหมดให้ ส.ป.ก. นำมาดำเนินปฏิรูปที่ดิน ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่ง ส.ป.ก. จะนำที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาล (คทช.) ต่อไป

2. หากครบกำหนดดังกล่าวแล้ว น.ส.ปารีณาฯ ไม่ส่งคืนที่ดิน ส.ป.ก.จะใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ซึ่ง ส.ป.ก. จะนำที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาล (คทช.) ต่อไป

 

#AllnewsExpress #คืนที่ดิน #สปก #ปารีณา