“ชูโมเดลเลี้ยงโคขุน สหกรณ์ฯทรายมูล ต้นแบบแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกสหกรณ์”

0
44042

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลุยยโสธรตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก หนุนสหกรณ์ให้สินเชื่อคุณภาพแก่สมาชิก ช่วยลดหนี้ค้าง ชมอาชีพเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้ พร้อมเดินหน้าขยายผลสู่สหกรณ์ทั่วประเทศ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายปรีชา ลาภารัตน์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร และสหกรณ์จังหวัดใกล้เคียง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด โดยมี นายสฤษดิ์ อกอุ่น ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นางชฎาภรณ์ เสริฐวาสนา ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้กำลังใจและชื่นชมความตั้งใจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ด้วยการส่งเสริมอาชีพใหม่ ปรับเปลี่ยนอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก จนกระทั่งสมาชิกมีเงินใช้หนี้ให้กับสหกรณ์ได้ รวมถึงการส่งอาชีพการเลี้ยงโคเป็นเรื่องที่ดี และขอให้สหกรณ์ขยายผลไปยังสมาชิกรายอื่นต่อไป ซึ่งตลาดโคยังมีความต้องการเป็นจำนวนมาก ทั้งมูลของโคยังสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ ได้ และจำหน่ายให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนนาข้าวเป็นนาหญ้าใช้เลี้ยงโค จะทำให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย ทั้งนี้ กรมฯ มีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ที่ให้สหกรณ์สามารถกู้มาเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และให้สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
จากนั้น อธิบดีฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโค ของนางสาวทัศมาลี ผ่องใส สมาชิกสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด ณ บ้านเลขที่ 225 หมู่ 3 บ้านครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีเนื้อที่ฟาร์มประมาณ 4 ไร่ โดยแบ่งเลี้ยงโค แยกเป็น โคแม่พันธุ์ 7 ตัว โคพ่อพันธุ์ 1 ตัว และโคขุน 10 ตัว ได้กู้เงินระยะสั้นจากสหกรณ์ฯ 50,000 บาท เพื่อจัดซื้ออาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคขุน และกู้เงินโครงการชุมชนสร้างไทย จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อลูกโคผสมชาโลเล่ย์ สมาชิกจะจำหน่ายโคขุนมีน้ำหนัก 550 กก./ตัว ชั่งน้ำหนักที่เครื่องชั่งสหกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องชั่งกลาง จำหน่าย กิโลกรัมละ 96 บาท จำหน่ายรอบละ 5 ตัว ๆ ละ 52,800 บาท รายได้รวม 264,000 บาท มีต้นทุนการผลิต ตัวละ 47,200 บาท รวม 236,000 บาท มีกำไร/รอบ/ตัว 5,600 บาท รวม 28,000 บาท

“สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการติดตามโครงการที่ได้ให้ไว้กับจังหวัดในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันสมาชิกทำอาชีพเชิงเดี่ยว เช่น นาข้าว ปลูกอ้อย เมื่อสิ้นสุดปีการผลิตแทบจะไม่มีรายได้ เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ให้แนวทางกับจังหวัดต่าง ๆ ไปว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกได้อย่างไร สำหรับสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด ได้ส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงโคขุน สหกรณ์ให้สินเชื่อแก่สมาชิก โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เริ่มแรกจากเลี้ยงโคขุน 3 – 5 ตัว จนกระทั่งสามารถขยายฟาร์มเลี้ยง 20 – 30 ตัว ที่สำคัญคือสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ สามารถฟื้นตัวได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะเห็นว่าอาชีพเสริมที่สมาชิกทำ จนกลายเป็นอาชีพหลักทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสิ่งที่สำคัญคือผลพลอยได้ต่าง ๆ ทั้งมูลโคที่เอาไปใช้ในสวนไร่นา เป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีช่วยลดมลพิษ โดยเฉพาะฟางข้าวซึ่งในอดีตเผาทิ้งทำให้เกิดฝุ่น pm 2.5 ปัจจุบันไม่เพียงพอในการเลี้ยงโคขุน ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมอาชีพเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ BCG Model โดยการใช้วัสดุในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือว่าประสบผลสำเร็จ และถือว่าทรายมูลเป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค และอาชีพอื่น ๆ ที่สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้กับสมาชิก และจะใช้โมเดลนี้ขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายวิศิษฐ์ กล่าว

นายวิศิษฐ์ ยังกล่าวต่อว่า ในภาพรวมการแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรดีขึ้น ในบางส่วนยังต้องทำแผนฟื้นฟูสมาชิกสหกรณ์เป็นรายบุคคล ในระยะต่อไปการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ต้องทำเพิ่มเติมคือ อาจจะต้องเติมสินเชื่อใหม่ให้กับสหกรณ์บางแห่งที่ต้องการไปส่งเสริมอาชีพเพื่อฟื้นฟูให้กับสมาชิก โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด และการให้สินเชื่อแก่สมาชิกนั้น สมาชิกจะต้องนำใช้ให้เกิดประโยชน์จริง และการให้สินเชื่อในอนาคตจะดำเนินการแบบครบวงจร โดยจะต้องมีองค์ความรู้ มีตลาดที่แน่นอน เครือข่ายสหกรณ์และภาคเอกชนร่วมมือกัน เพื่อจะช่วยให้สมาชิกให้มีความเข้มแข็ง โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจาคภาครัฐ ทั้งนี้ ในส่วนที่สหกรณ์ยังมีความต้องการขอรับการสนับสนุน เช่น โรงเรือนสำหรับเก็บอาหารสัตว์ รถบรรทุกขนส่ง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการรวมรวบความต้องการของสหกรณ์เพื่อเสนอของบประมาณจากรัฐบาลนำมาช่วยเหลือสหกรณ์ต่าง ๆ หากสหกรณ์ใดที่มีความต้องการจะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก และขาดเงินทุน กรมฯ มีเงิน กพส. เป็นโครงการพิเศษที่จะช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ได้
สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2520 ปัจจุบันมีสมาชิก 2,029 ราย มีทุนดำเนินงาน 53.433 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรและผลิตสินค้า และธุรกิจการรวบรวมผลผลิต ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร อาทิ โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชหลังนา ปีการผลิต 2565/2566 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 30 คน พื้นที่ 80 ไร่ ปลูกข้าวโพดพร้อมฝัก โครงการช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมายของสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด จำนวน 175 ราย คิดเป็น 282,961.26 บาท และโครงการลดดอกเบี้ยค้างรับและงดคิดค่าปรับค้างรับเพื่อเพิ่มความสามารถการชำระหนี้สมาชิกผู้มีหนี้ค้างนานด้วยระบบสหกรณ์ จำนวน 3,558,937.80 บาท


นอกจากนี้ สหกรณ์ได้รับสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การตลาดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร อาทิ ลานตาก เครื่องชั่ง ฉางไม้ รวมทั้งยังได้รับสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 9.24 ล้านบาท เพื่อใช้รวบรวมผลผลิต (ข้าวโพดพร้อมฝัก) ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และให้สมาชิกกู้สำหรับจัดหาหรือปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ด้วย