ซอยด๊อกประชุมเครือข่ายช่วยเหลือสัตว์จัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในกรุงเทพฯ

0
42525

​มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) เสนอความคืบหน้าโครงการทำหมันสุนัขในเขตกรุงเทพฯ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยนายสัตวแพทย์ตันติกร รุ่งพัฒนะ ผู้แทนจากซอยด๊อกได้แจ้งจำนวนตัวเลขการทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์ในกรุงเทพมหานครระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แบ่งเป็น สุนัข 170,243 ตัวและแมว 15,319 ตัว ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนมีคนให้ข้าวให้น้ำ ทั้งนี้โครงการทำหมันสามารถลดความหนาแน่นของประชากรสัตว์จรจัดในกรุงเทพฯ ลงได้ 43.2% และพิสูจน์ได้ว่าคนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีขึ้นกับสัตว์จรเมื่อพวกเขามีจำนวนเหมาะสมกับพื้นที่และสร้างปัญหาน้อยลงผ่านผลการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2566 เทียบกับปี พ.ศ. 2559 พบว่าทัศนคติในด้านบวกของผู้พักอาศัยในกรุงเทพฯ ต่อสัตว์จรจัดเพิ่มขึ้นจาก 32.5% เป็น 68.5%​


​มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยดำเนินการหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณครี่งหนึ่งจาก Dog Trust Worldwide ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ให้เป็นคณะกรรมการจัดการปัญหาสัตว์จรจัดในกรุงเทพฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และได้ลงนามความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้านการจัดการประชากรสุนัขและแมวที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566