ซีพีเอฟ รักษ์สิ่งแวดล้อม เดินหน้าใช้พลังงานหมุนเวียน

0
9655

ซีพีเอฟ สนับสนุนให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ด้วยการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ไม่สร้างมลพิษทางอากาศและทางน้ำ ไม่เกิดขยะของเสียกับสิ่งแวดล้อม

พลังงานหมุนเวียน เป็น 1 ทางเลือก ที่ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญและเลือกใช้อย่างเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น โซล่าร์รูฟท็อป (ติดตั้งบนหลังคา) โซล่าร์ฟาร์ม (ติดตั้งบนพื้นดิน) ไบโอก๊าซ และพลังงานจากชีวมวล เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้ากระแสหลัก สนับสนุนการเดินหน้าองค์กรสู่เป้าหมาย “Carbon Neutral” ในปี 2573