ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ “รักษ์โลก” สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและธุรกิจสีเขียว

0
8798

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำกว่า 790 รายการ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.418 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  สร้างโมเดล “ธุรกิจสีเขียว” ร่วมดูแลสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางสาวกุหลาบ กิมศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร   ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่บริโภค รวมไปถึงการผลิตอาหารสัตว์  โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ  เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ตลอดจนการขนส่ง  เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission : GHG) และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ในปี 2563 ซีพีเอฟ มีผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction Label) กว่า 790 รายการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 1.418 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก เนื้อหมูสด เนื้อหมูอนามัย อาหารไก่เนื้อ อาหารหมูขุน เป็นต้น

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของการเดินหน้าตามเป้าหมาย“ต้นแบบธุรกิจสีเขียว”  ซึ่งในปี 2563 สัดส่วนรายได้สีเขียว (Green Revenue) ของซีพีเอฟ คิดเป็น 32% ของรายได้รวมของบริษัท และมุ่งสร้างการเติบโตด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเป้าหมายสัดส่วนรายได้สีเขียวที่ 40% ของรายได้รวม ภายในปี 2573 “นางสาวกุหลาบ กล่าว

 นอกจากนี้  ซีพีเอฟมีการพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ช่วยลดปริมาณไนโตรเจนส่วนเกินจากการขับถ่ายของหมูได้ 20-30% และลดปริมาณไนโตรเจนส่วนเกินจากมูลไก่ไข่ได้ 12-13 %  ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 72,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

  • นางสาวกุหลาบ กล่าวเพิ่มเติมว่า   ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Organization)

ซีพีเอฟ ยังมีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลง 25% ในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2558 ตามเป้าหมายสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างพอเพียงให้กับมนุษยชาติ (People) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ (Planet) และสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการทำธุรกิจ (Profit) ให้กับบริษัทฯ จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ เพื่อความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต