ดร. เฉลิมชัย รมว.กษ. มอบเลขาฯ พิศาล โชว์วิสัยทัศน์ นโยบายยุทธศาสตร์ 3S และผลการดำเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสงานเฉลิมฉลองปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาด้านการเกษตร และความปลอดภัยทางด้านอาหารอาเซียน-จีน

0
30197

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN – China Year of Agricultural Development and Food Security Cooperation พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ ผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ 3S ตามแนวนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรุงปักกิ่ง และ ASEAN – China Digital Agriculture Forum ณ มณฑลซานตง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

งานดังกล่าวฯ จัดโดยกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนาย Liu Guozhong รองนายกรัฐมนตรีจีน เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีจีน กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นของการยกระดับความร่วมมือระหว่างจีนและประเทศอาเซียนในการขับเคลื่อนกลไลความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารในภูมิภาค

นอกจากนี้ นายหม่า โย่วเสียง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวถึงนโยบายการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารผ่านกลไลความร่วมมือทั้งทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง กรอบความร่วมมือ ASEAN-China และ RCEP เป็นต้น ทั้งนี้ จีนพร้อมจะยกระดับความร่วมมือด้านเกษตรอัฉจริยะกับประเทศอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศอาเซียน ได้แก่ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซีย 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานเมียนมา 3. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ 4. รัฐมนตรีต่างประเทศกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงกัมพูชา 5. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ สปป. ลาว 6. ปลัดกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ 7. เอกอัครราชทูต อินโดนีเซีย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน 8. เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน 9. อธิบดีกรมดิจิตอลเพื่อการเกษตรและสถิติเวียดนาม และ 10. รองเลขาธิการอาเซียน

ด้าน นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้กล่าวในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย แสดงวิสัยทัศน์และความตระหนักต่อความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัฉจริยะของไทย โดยได้นำเสนอยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และนโยบาย 3S พร้อมทั้ง ผลการดำเนินการที่เกี่ยงข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การพัฒนาและเชื่อมต่อข้อมูล ephyto กับ ประเทศคู่ค้า ระบบโดรนเพื่อการเกษตร ฝนเทียม และระบบการระบุพิกัด GPS เพื่อการเกษตร เป็นต้น

“ไทยพร้อมร่วมมือกับประเทศจีนและประเทศอาเซียนในการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเกษตรอัฉจริยะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก”  เลขาฯ พิศาล กล่าว