ทส. จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต

0
9523

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 . พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเก็บขยะชายหาดและปล่อยเต่าทะเล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) นายปราโมทย์ แก้วนาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และประชาชนในพื้นที่จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งในปัจจุบันเต่าทะเลมีจำนวนลดลงจนมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ สาเหตุที่ทาให้เต่าทะเลลดลงมีสาเหตุสำคัญ คือแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และแหล่งวางไข่ เสื่อมโทรมหรือถูกคุกคาม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายแมงกะพรุน ซึ่งเป็นอาหารของเต่าทะเล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการจัดการขยะและช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาขยะ และได้ร่วมกันดูแล รักษา ฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกำจัดขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศไม่ให้หมุนเวียนกลับลงสู่ทะเลที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเล อีกทั้งยังทำให้ชายหาดสะอาดและสวยงามอีกด้วย

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำงชีพแก่ตนเองเป็นปัจจัย 4อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติถูกนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยและการบริหารจัดการอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติเกิดภัยพิบัติต่าง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติหมดไปฤดูกาลแปรผันฝนฟ้าแปรปรวน เกิดโรคระบาดทั่วทุกมุมโลก เกิดปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสัตว์นานาชนิด จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ในการดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ธรรมชาตินั้นกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมเพราะเราทุกคน ย่อมมีความต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม น่าอยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ก็เช่นเดียวกันย่อมต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีในการหากินเติบโต ดังนั้น คงจะดีไม่น้อย หากเรา ทุกคนได้ร่วมมือกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟู และปป้องทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ายิ่งนี้ ผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน มาร่วมกันสร้างโลกที่น่าอยู่มาร่วมกัน มอบความรักให้กับโลกของเราให้กับชายหาด ท้องทะเล และอุทยานแห่งชาติ ของเราร่วมสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่เราต่างพึ่งพาอาศัย และร่วมกันใช้ประโยชน์ ผมขอให้การดำเนินโครงการเก็บขยะชายหาดและปล่อยเต่าทะเล ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ผมขอให้ทุกท่านร่วมกันดูแล ปกป้องชายหาดและท้องทะเลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความสมบูรณ์และมีความยั่งยืนตลอดไป

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ให้ความร่วมมือการอนุรักษ์เต่าทะเล การมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบริเวณหาดในยาง กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายหาด และกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของจังหวัดภูเก็ต ที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ชายหาดและทะเล พื้นที่รวม 56,200 ไร่ โดยในพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่า รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติในทะเลที่มีแนวชายหาดยาวต่อเนื่องประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งวางไข่ของเต่ามะเฟือง ซึ่งเป็นเต่าทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ดังกล่าว