“ธรรมนัส” คุมเมกกะโปรเจ็คน้ำแสนล้าน

“ธรรมนัส”นั่งหัวโต๊ะถกอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เกาะติด 19โครงการ ระหว่างปี62-65 รวมถึง 33โครงการตามแนวพระราชดำริ ให้เกิดเป็นรูปธรรม “

0
944

“ธรรมนัส” คุมเมกกะโปรเจ็คน้ำแสนล้าน

รมช.ธรรมนัส นั่งหัวโต๊ะถกอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เกาะติด 19โครงการ ระหว่างปี62-65 รวมถึง 33โครงการตามแนวพระราชดำริ ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

เมื่อวันที่29ส.ค.  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญโดยมีหน่วยงานด้านน้ำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และโครงการพระราชดำริต่างๆ ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญชุดใหม่

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ) ชุดใหม่ที่มี ร.อ.ธรรมนัส เป็นประธานเข้ามาทำหน้าที่แทนชุดเดิมของรัฐบาลที่ผ่านมา  การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการหารือนัดแรกของอนุกรรมการชุดนี้

 

ทั้งนี้ ภารกิจของอนุกรรมการขับเคลื่อนฯคือ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของกนช. ไปแล้ว จำนวน 19โครงการ เช่น โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักฯ จ.เลย  โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯจ.ชัยภูมิ                     โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทรจ.พระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน33 โครงการ เช่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จ.อุตรดิตถ์  โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูฯจ.ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ  จ.พะเยา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีความพร้อมก่อนนำเสนอที่ประชุมกนช. ในวันที่ 12 ก.ย. 2562    เช่น โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)จำนวน 6 โครงการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ของกรุงเทพมหานคร โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จ.เพชรบุรี ของกรมชลประทาน

 

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการที่ผ่านมติ กนช. จำนวน 19 โครงการ วงเงินรวม 103,470 ล้านบาท        ระยะดำเนินการปี2562-2565 แบ่งออกเป็น โครงการที่ผ่านมติครม. แล้วจำนวน 16โครงการ โดยได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 9โครงการ และอยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณอีก 7 โครงการ ได้แก่โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองทวีวัฒนาคลองแสนแสบ คลองเปรมประชากร แผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนกจ.พิษณุโลก แผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์โครงการฟื้นฟูพัฒนาคลองเปรมประชากรบางช่วง และ โครงการวังหีบ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล    เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติดำเนินโครงการ อีก 3โครงการ ได้แก่โครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะที่2 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (คลองผันน้ำคลองชุมพร) ระยะ 2และโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัยซึ่งเมื่อดำเนินการโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญทั้ง 19โครงการ แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 1,110 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 924,000 ไร่

#AllnewsExpress #รมช #น้ำ