‘นฤมล’ สั่งปั้นช่างเมืองคอน’ รับประกันฝีมือ

0
7483

วันที่ 25 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ” ขานรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่มีภารกิจสำคัญในการสร้างแรงงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถใน 12 จังหวัดนำร่อง และครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน และผู้บริโภค ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองความรู้ความสามารถ ทำให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดอันตรายจากการทำงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะที่ สพร.22 นครศรีธรรมราชดำเนินการ จึงมีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานภาคการท่องเที่ยวและการบริการด้วย เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม การนวดลูกประคบด้วยน้ำมันร้อน เทคนิคการแต่งหน้า เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เช่น การฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ หลักสูตรที่จัดอบรม อาทิ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยสังเคราะห์ และการทำผ้ามัดย้อม หลักสูตรดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอาชีพของทุกกลุ่มตั้งแต่ระบบฐานราก ตามแนวทางการให้โอกาสแก่กลุ่มเปราะบางของรมช.แรงงานอีกด้วย
กิจกรรมภายในงานวันนี้ มีการจัดเสวนา หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ” โดยผู้แทนสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการจากบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีส วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก สนพ.นครราชสีมา ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จักสานจากย่านลิเพา ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว รวมถึงการเผยแพร่ภารกิจการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย