นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันคนพิการสากล 2562

0
3595

นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันคนพิการสากล 2562
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรด้านคนพิการดีเด่น

วันนี้ (3 ธ.ค. 62) เวลา 15.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562

โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น แก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มาตรฐาน องค์กรดีเด่นด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ

โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนคนพิการในระดับ ภูมิภาคอาเซียน องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครสถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง คนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


นายจุติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและโอกาสในการแสดงศักยภาพในสังคม ส่งผลให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เพื่อให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม และในปี 2562 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda) โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งให้คำมั่นว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ในวันนี้ (3 ธ.ค. 62) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย 1) การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยผู้แทนองค์กรสหประชาชาติ และนายกสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทย 2) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่องค์กรที่สนับสนุนงาน ด้านคนพิการดีเด่น หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มาตรฐานองค์กรดีเด่นด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ และคนพิการต้นแบบ และ 3) นิทรรศการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะพร้อมชื่นชมคณะเยาวชนพิการไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) มีคำปรารภ ความว่า เมื่อสิทธิของคนพิการได้รับการคุ้มครอง ภารกิจของเราในการบรรลุพันธสัญญาหลักของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030 ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ได้ใกล้ความจริงเข้ามาอีกก้าว แม้ว่าจะยังมีอีกหลายสิ่งที่เราต้องทำให้ลุล่วง
แต่ความก้าวหน้าที่สำคัญในการสร้างโลกและสังคมสำหรับทุกคน ได้ปรากฏให้เราเห็นแล้ว โดยเกือบทุกประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ และขอให้ประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงนาม ได้ลงนามในอนุสัญญานี้อย่างไม่รอช้า

ซึ่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้แถลงยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงานของสหประชาชาติที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนพิการในทุกมิติการทำงานและทุกพื้นที่ทั่วโลก และเป็นครั้งแรกที่คณะมนตรีความมั่นคงได้รับรองมติที่ว่าด้วยการคุ้มครองคนพิการในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ ทั้งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ โดยการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ขอให้คำมั่นในปณิธานของสหประชาชาติที่จะร่วมมือกับคนพิการ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม และแตกต่าง ไปจากเดิม เพื่อให้ทุกคน ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหญิง และเด็กชายที่มีความพิการสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขาได้