นายกรัฐมนตรี เปิดยิ่งใหญ่ ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2563 ชูคุณค่าความเป็นไทย พร้อมปั้นสินค้า OTOP ฟื้นเศรษฐกิจไทย ฝ่าภัยโควิด

0
7177

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ปี พ.ศ.2563 สุดย่ิงใหญ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ด้วย สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทท่ี รงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมลู นิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพฯ


วันนี้ (10 ส.ค. 63) เวลา 15.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมมรองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชาอชา ภริยานายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี”ปี2563และมีท่านผูห้ญิงกอบกุลอุบลเดชประชารักษ์ ผู้ช่วยงานส่งเสริมศิลปาชีพ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะ ทูตานุทูต และคณะรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนาแขกผู้มีเกียรติและกลุ่ม ผู้ผลิตสุดยอดสินค้า OTOPจากทั่วประเทศกว่า1,000ร้านค้าให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์2อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ส่วนพิธีเปิดเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สดุ ประทับใจ

ซึ่งภายหลัง เสร็จสิ้นพิธีเปิด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคี การสาธิต พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิต ผู้ประกอบ การท่ีนำสินค้ามาแสดงและจัดจาหน่าย และยังได้ฝากให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ OTOP ท่ัว ประเทศ ในการต่อยอดสร้าฃสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้ร่วมสมัย ตรงตามความ ต้องการของตลาดซึ่งตนมีความเช่ือมั่นว่าแม้ประเทศไทยจะยังคงอย่ในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 แต่คนไทย ด้วยกันก็ยังให้การอุดหนุนสินค้สโอทอปซึ่งเป็นสินค้าท่ีเกิดจากภูมิปัญญาคนไทย ในนามนัฐบาลเองพร้อมให้ การสนบัสนนุและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้พร้อมเร่งส่งเสริมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคงและกลับคืนมาในเร็ววัน


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเพิ่มเติมว่า กระแสตอบรับการจัดงาน2 วันแรกเป็นที่น่าพอใจแม้จะะมีพื้นที่การจดังานที่เล็กกว่าทุกปีท่ีผ่านมาโดยสร้างยอดจำหน่ายแล้วกว่า89ล้านบาท ภายใต้รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการด้านสาธารณสขุ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชมงานอย่าง เข้มข้น

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง2)การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพฯ3)การจัดแสดงและจำหน่ายผลงานของศิลปินOTOP4)การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าอัตลักษณ์ 5) การจัดแสดงและจำหน่ายผ้า ชนะเลิศการประกวดจากโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินซึ่ฃเป็นโครงการที่กรมการพฒันาชมุชนร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์รณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทย
6) OTOP Premium เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีเข้าร่วมในโครงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการคลัสเตอร์ผ้า(ภาคเหนือ) โครงการผ้าทออีสานสู่สากล โครงการเยาวชนโอทอป โครงการโอทอปขึ้นเครื่อง ฯลฯ ซึ่งในโซนดังกล่าวเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายท่ีได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ จำนวน 54 ร้านค้าจากทั่วประเทศ อีกด้วย 7) OTOP Frist Lady 8) OTOP 3 – 5 ดาว 9) OTOP ชวนชิม และผัก ผลไม้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดง เช่น การเดิน แฟชั่นโชว์ผ้าไทย มินิคอนเสิรท์ สินค้านาทีทอง และการจับสลากมอบสร้อยคอทองคำใหกับผู้โชคดีภายในงาน ทุกวันและยังได้ลุ้นเพิ่มรางวัลใหญ่ในวันสุดท้ายสูง ถึง 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัลได้แก่ ทองคำสุโขทัย, Giftvoucher,ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่าทั้งสิ้น300,000บาท

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในงานนี้ และขอชวนแฟนพันธุ์แท้ OTOP โดยเฉพาะผ้าไทย มาชม ชิม ช้อป และภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าชมงานปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามมาตรการและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ขอให้เชื่อมั่นในเรื่องมาตรการดังกล่าวให้ออกมาจับจ่ายใช้สอย เพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” อธิบดี พช. กล่าว