นายกฯ นำทีม ครม. แอ่วเหนือ เร่งพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

0
55206

วันนี้ (18 มี.ค.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayoa) พร้อมรับฟังแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น สินค้า OTOP ของจังหวัดพะเยา ณ อุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayoa) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามแผนหลักในการพัฒนาและฟื้นฟูกว๊านพะเยา 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3) การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 4) การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 5) การใช้ประโยชน์ของพื้นที่

ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินรอบกว๊านพะเยา พร้อมก่อสร้างท่อลอดถนน และอาคารอัดน้ำ รวมทั้งสร้างทำนบดิน ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินงานในระยะต่อไป ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำในแก้มลิงได้ถึง 55.65 ล้าน ลบ.ม. (เดิม 33.84 ล้าน ลบ.ม.) เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภค การเกษตร ตลอดจนรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย