นายกฯ เยือนเมืองกาญฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง

0
55733

วันนี้ (11 พ.ค. 67) ณ แก้มลิงตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดี กรมชลประทาน นายประศาสน์ สุขอินทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณโค้งทางรถไฟ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ในประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงชายแดน ด่านศุลกากร แรงงานข้ามชาติ และประเด็นอื่น ๆ ณ กองพลทหาราบที่ 9 โดยในส่วนของกรมชลประทาน ได้นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือที่เรียกว่า โซน “อีสานกาญจนบุรี” ที่กรมชลประทานได้วางแผนในการแก้ไขปัญหา ภายใต้โครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ สำรวจออกแบบ ใช้ระยะเวลา 2 ปี มีแผนการก่อสร้าง 5 ปี (2568 – 2572) หากแล้วเสร็จ จะสามารถผันน้ำได้ปีละ 398 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 486,097 ไร่ จำนวนครัวเรือน 53,810 ครัวเรือน ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเลาขวัญ และ อำเภอบ่อพลอย อีกทั้งยังผันน้ำไปให้กับลุ่มน้ำท่าจีน และจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในการนี้ นายกฯ กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี มีเขื่อน 3 เขื่อน ต้องบริหารจัดการเรื่องน้ำให้ดี โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความมั่นคงใช้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าเข้ามาศึกษาแนวทางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น