นายกฯ เศรษฐา ติดตามเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชน โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

0
55824

วันนี้ (13 พ.ค. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเทคโนโลยีการกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสียชุมชน และปลูกป่าชายเลน โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2533 สืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดำริด้านปัญหาขยะและ น้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศได้อย่างกว้างขวาง

ซึ่งกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษา อาทิ การก่อสร้างศูนย์บริการวิชาการ ภายในพื้นที่โครงการฯ การขุดลอกบ่อบำบัดพร้อมซ่อมแซมอาคารประกอบ เป็นต้น

จากการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดช่วง 33 ปีที่ผ่านมา พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

– แม่น้ำเพชรบุรีมีคุณภาพน้ำดีขึ้น
– ระบบนิเวศป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
– มีสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากทั้งชนิดและปริมาณ
– บ่อบำบัดน้ำเสียสามารถเลี้ยงปลากินพืชได้โดยไม่ต้องให้อาหาร
– ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และน้ำชะขยะสามารถใช้ปลูกพืชเกษตรได้
– น้ำเสียและน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถใช้ปลูกพืชเกษตรได้
– พืชที่เก็บเกี่ยวจากแปลงพืชบำบัดน้ำเสียนำมาทำเครื่องจักสาน ผลิตสินค้าหัตถกรรมและทำเยื่อกระดาษได้
– พัฒนาพื้นที่สู่การท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบโครงการฯ