“บิ๊กฉัตร”นำทีม คกก.เกษตร วุฒิสภาฯ ติดตามการเลี้ยงโคนครปฐม พร้อมรับฟังทุกข์สุขเกษตรกร

0
6627

“บิ๊กฉัตร”นำทีม คกก.เกษตร วุฒิสภาฯ ติดตามการเลี้ยงโคนครปฐม พร้อมรับฟังทุกข์สุขเกษตรกร

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดยพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนมของกลุ่มเกษตรกร (Young smart farmer) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์) ในประเด็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตร ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน

จากนั้น ช่วงบ่าย คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปยังสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เพื่อศึกษาดูงานการผลิต (แปรรูป) น้ำนมแบบครบวงจรและการผลิตอาหารสัตว์สำหรับจำหน่ายให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนบ้านเชิงสะพาน จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาดูงานโครงการ 9101 และกิจกรรมการเพาะเห็ดหูหนูของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

พลเอก ฉัตรชัย  กล่าวว่า “การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจและรับทราบวิธีดำเนินงานของแปลงใหญ่ว่ามีวิธีการอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคใด รวมทั้งต้องการทราบว่าภาครัฐได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ หรือด้านอื่นๆ อย่างไร ทั้งนี้การรวมกลุ่มกันจะทำให้มีการยกระดับมาตรฐานผลผลิต โดยต้องวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ที่สำคัญต้องมองถึงตลาดในอนาคตด้วย ซึ่งข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้จะนำเสนอรัฐบาลต่อไป”