“บิ๊กฉัตร” นั่งหัวโต๊ะเปิดถก!!การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอย่างเป็นรูปธรรม

0
4834

“บิ๊กฉัตร” นั่งหัวโต๊ะเปิดถก!!การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการสัมมนาฯ การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุทกภัยและภัยแล้ง ต้องมีการดำเนินการอย่างบูรณาการ ซึ่งที่ผ่านมาการบริหารจัดการน้ำของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายไม่เป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ขาดกลไกการบริหารจัดการของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ตามกระบวนการต่าง ๆ ทำให้การปฏิบัติไม่เป็นเอกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการจัดการสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและภัยแล้งในภาวะวิกฤต


สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและมีความมุ่งหวังที่จะทำให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำในภาวะวิกฤต โดยต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบภายใต้นโยบายและวิธีการเดียวกัน ทั้งนี้ จะได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติด้วยการกำหนดรูปแบบ ทิศทาง ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต เสนอต่อรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร นำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

 

#AllnewsExpress