“บิ๊กป้อม” เยือนพังงา ติดตามการบริหารจัดการน้ำ โครงการฝายคลองกะปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่

0
26561

วันนี้ (20 มี.ค. 66) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15  นายชัยวัฒน์ ตันเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และบรรยายผลการดำเนินงาน ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาล ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝายคลองกะปง เป็นฝายที่กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุน รวมถึงเป็นการจัดหาน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น ปัจจุบันมีตะกอนทรายไหลลงมาทับถมบริเวณด้านหน้าฝายทดน้ำทุกปี ส่งผลให้ปริมาณเก็บกักน้ำได้น้อยลง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

กรมชลประทาน จึงดำเนินการขุดลอกตะกอนทรายที่ทับถมบริเวณด้านหน้าฝาย เพื่อลดการอุดตันและลดผลกระทบในการส่งน้ำไปยังพื้นที่ของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูน้ำหลากเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบางกุม หมู่ที่ 2 บ้านกะปง หมู่ที่ 3 บ้านลำรู่ ตำบลกะปง และหมู่ที่ 1 บ้านท่านา หมู่ที่ 2 บ้านฝ่ายท่า ตำบลท่านา อำเภอกะปง จำนวน 1,812 ครัวเรือน ราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ 3,982 คน และพื้นที่การเกษตร(ยางพารา ปาล์ม ทุเรียน และมังคุด) ประมาณ 1,000 ไร่อีกด้วย

ในการนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรมชลประทาน สำรวจ ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบส่งน้ำ อาคารชลประทาน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งเตรียมแผนป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  เน้นประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้