“ประภัตร”ส่งสุขท้ายปีตามนโยบายนายกฯหนุนเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์

0
4358

“รมช.ประภัตร” มอบของขวัญปีใหม่ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี หนุนเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างรายได้ให้เกษตรกร กรมปศุสัตว์ MOU ร่วมกับ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

วันนี้ 6 ธ.ค.62 ที่ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่างกรมปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยนายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. โดยมีนานสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายชัพพ์ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน เป็นพยาน พร้อมทั้งเกษตรกรร่วมในพิธีดังกล่าว

นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่กรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส. มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง รวมถึง กิจการที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยมือกรอบความร่วมมือ ดังนี้ ด้านกรมปศุสัตว์ จะรับผิดชอบในการให้คำแนะนำด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการด้านการควบคุมป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ การควบคุมมาตรฐานฟาร์ม การเคลื่อนย้าย การควบคุมการใช้สารต้องห้ามตามกฎหมาย การจัดทำฐานข้อมูล และการให้บริการพื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครสหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคลอื่นๆ บุคคลธรรมดา และคัดกรองเบื้องต้นของผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ และมห้การสนับสนุน ประสานงานเ้านการตลาดตลอดห่วงโซ่การเลี้ยสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทางด้าน ธ.ก.ส. จะทำการประชาสัมพันธ์ชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการจัดทำแผนธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตามที่โครงการกำหนด และให้การสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร นิติบุคคล และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ รวมทั้งบริหารสินเชื่อตลอดระยะเวลาโครงการ สนับสนุนการจัดการตลาดตลอดห่วงโซ่การเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

ภายใต้บันทึกความเข้าใจ(MOU) วันนี้ กรมปศุสัตว์และ ธ.ก.ส. จะร่วมกันผลักดัน ประสานงานในการจัดให้มีการทำประกันภัยด้านการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการกำกับ และติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคด้วย