ประมง หารือเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากเหตุอุทกภัย…

0
1628

ประมง หารือเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากเหตุอุทกภัย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ ซึ่งจากการสำรวจความเสียหายด้านประมงล่าสุด พบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย21 จังหวัด

ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สกลนคร ตราด สระแก้ว กาญจนบุรี และกระบี่ รวมจำนวน 24,548 ราย  พื้นที่เพาะเลี้ยงได้รับความเสียหาย แบ่งเป็นบ่อดิน จำนวน 26,361.99 ไร่ กระชัง/บ่อซีเมนต์ จำนวน 19,691.75 ตารางเมตร ประมาณวงเงินความช่วยเหลือทั้งสิ้น 127.39 ล้านบาทในเบื้องต้นกรมประมงได้ วางแนวทางเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 พร้อมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือกด้านการประมงเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายครัวเรือนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติมอีกด้วย

 

#AllnewsExpress