ปลัดเกษตรฯ ชี้ จำกัดการใช้ 3 สารตามประกาศกระทรวงระบุ แจงต้องรอมติอย่างเป็นทางการ

0
3475

ปลัดเกษตรฯ แจง จำกัดการใช้ 3 สารตามประกาศกระทรวงระบุ ยังคงรอมติอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายอยู่ โดยระหว่างนี้ดำเนินมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ด้านผู้แทนเกษตรกรพึงพอใจคำชี้แจงของปลัดฯ ในการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและหาสาร-วิธีการทดแทน จากนี้จะเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดมาเร่งอบรมเพื่อให้ใช้สารเคมีทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ในวันนี้มีผู้แทนเกษตรกรซึ่งปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดเข้าพบเพื่อสอบถามถึงแนวทางปฏิบัติของกระทรวงเกษตรฯ หลังจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยชี้แจงว่า ยังไม่ได้รับหนังสือมติที่ประชุมอย่างเป็นทางการ ระหว่างนี้กระทรวงเกษตรฯ ต้องดำเนินมาตรการจำกัดการใช้ทั้ง 3 สารตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ซึ่งถือเป็นกฏหมาย ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้อบรมเกษตรกรไปเกือบ 500,000 คนและไม่ได้หยุดรับสมัครการอบรมหรือสอบเพื่อออกใบอนุญาตแก่เกษตรกรและผู้รับจ้างพ่นสารเคมีทางการเกษตรนอกจากนี้ยังได้อธิบายให้ผู้แทนเกษตรกรเข้าใจว่า กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ละเลยเกษตรกร ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ห่วงใยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทุกภาคส่วนจึงให้คณะทำงานของกระทรวงฯ เร่งวิเคราะห์และหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อไม่ให้ต้องรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อ

“กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานปฏิบัติ ต้องรอมติอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย จะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ เพราะการที่ต่างฝ่ายพูดกันไปพูดกันมายิ่งเป็นประเด็นถกเถียง แต่ประเทศชาติไม่ได้อะไร จึงอยากให้ทุกฝ่ายลดอคติและรับฟังเหตุผลของกันและกันบ้าง ซึ่งผู้แทนเกษตรกรเข้าใจแล้ว” นายอนันต์กล่าว

ด้านนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวว่า จากการเข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรฯ นั้น ผู้แทนเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพด และไม้ผลได้รับทราบถึง แนวทางปฏิบัติซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทั้งพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสซึ่งเลื่อนระยะเวลาการพิจารณายกเลิกไป 6 เดือน ส่วนไกลโฟเซตจำกัดการใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดิม จากนี้ไปจะเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดมาสมัครรับการอบรมหรือสอบเพื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดจากกรมวิชาการเกษตร ที่ผ่านมาเกษตรกรไม่แน่ใจว่า มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะเป็นอย่างไรจึงไม่มีใครมาอบรมเพิ่มเติม นอกจากนี้จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งการใช้ตามชนิดพืชที่กำหนด ใช้ในปริมาณที่ถูกต้อง ตลอดจนไม่ใช้ในพื้นที่ที่ห้ามไว้เช่น พื้นที่ต้นน้ำต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งแก่เกษตรกรและประชาชนทุกคน