ผู้ตรวจฯชูชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

0
41925

วันนี้(21 มิ.ย. 66)นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ


นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักน้ำรวมกันประมาณ 117 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 65 % ของความจุอ่างฯรวมกัน ด้านอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 16 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักน้ำรวมกัน 95 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 46 % ของความจุอ่างฯ รวมกัน โครงการชลประทานศรีสะเกษได้เฝ้าระวังทั้งสถานการณ์ภัยแล้ง และเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน ปี 2566 โดยปฎิบัติตาม 12 มาตรการฤดูฝนปี 66 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ 6 แนวทางปฏิบัติของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้วยการก่อสร้างระบบการผันน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำจากลำห้วยสำราญไปลำห้วยทาและลำห้วยขยูง 2. โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำลำห้วยสำราญรอบเมืองศรีสะเกษ(By pass) เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) ได้คัดเลือกอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 18 โครงการทั่วประเทศในการสืบสาน รักษา ต่อยอดดังกล่าว
“ได้กำชับให้โครงการฯ จัดทำรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อเสนอไปยังสำนักงานบริหารโครงการ กรมชลประทาน เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษต่อไป