พช.เฟ้นเลือก 28 ศิลปินโอทอป ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ OTOP มุ่งหวังอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ในแผ่นดิน

0
7401

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้พิจารณาคัดเลือกศิลปิน OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศิลปิน OTOP โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 28 คน จาก 18 จังหวัด แบ่งเป็นประเภทผ้า และเครื่องแต่กาย จำนวน 15 คน และประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 13 คน จากการคัดเลือกและลงคะแนนโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯคัดเลือกไว้ทั้งหมดจำนวน 80 คน

“โครงการ “ศิลปิน OTOP” ดำเนินการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยดำเนินการคัดเลือก “ศิลปิน OTOP” จากทั่วประเทศที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับ ด้านคุณภาพและมาตรฐาน อย่างกว้างขวาง” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 15 คน คือ นายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา ผ้าไหมแพรวา จ,กาฬสินธุ์ นางสาวบุญเรื่อง ศรีบัว ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ นายธนกฤต คล้ายหงษ์ ผ้าไหมมัดหมี่ จ.ขอนแก่น นางสาวกันจนพร แพรพระนาม กระเป๋าหอยเชลล์ (เครื่องถม) จ.นครศรีธรรมราช นางวิไล จิตรเวช ผ้ายกเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช นางแสงเดือน จันทร์นวล ผ้าคลุมไหล่ไหม จ.บุรีรัมย์ นางสาวธัญรดา พลายชมพู ผ้าทอมือลายขัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวนรินทิพย์ สิงหะตา ผ้ามัดหมี่ จ.มุกดาหาร นายเรวัต สิงห์ศักดิ์ ผ้าทอยกดอก จ.ลำพูน นางทองสิริ ปุกแก้ว ผ้ามัดหมี่ จ.สกลนคร นายมนตรี นนทธิ เงินทองโบราณ จ.สุโขทัย นายรุ่งเรือง พิศโสระ ชุดเครื่องประดับทองเหลือง จ.สุรินทร์ นายธนภัทร จันตะ ผ้าไหมมัดหมี่ จ.สุรินทร์ นายสมบัติ มัญญะหงษ์ ผ้ามัดหมี่ย้อมครามลายบ้านเชียง จ.อุดรธานี นายไวพจน์ ดวงจันทร์ ผ้าขิด จ.อุดรธานี

ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 13 คน คือ นายรุ่งโรจน์ เงินทอง ขลุ่ยไม้ จ.เชียงราย นางยุพิน เคร่งครัด ภาพดุนลาย จ.เชียงใหม่ นายยรรยงค์ คำยวง ไม้แกะสลัก จ.เชียงใหม่ นายเทพทัย สุริยลักษณ์ ไม้แกะสลัก จ.เชียงใหม่ นายสุทัศน์ ปิงโกคก ผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย จ.เชียงใหม่ นายธารา ราราศักดิ์ ผลิตภัณฑ์จากหิน จ.ตาก นายสุวรีย์ ไชยเวช ภาพแกะจากหนัง จ.นครศรีธรรมราช นางสาวพวงศรี ชูสุวรรณ์ กระเป๋าจักสานย่านลิเภา จ.นครศรีธรรมราช นางเสงี่ยม คาวินธร กระเป๋าย่านลิเภา จ.นครศรีธรรมราช นายสุรัตน์ บัวหิรัญ เครื่องปั้นดินเผา จ.นนทบุรี นางระยอง แก้วสิทธิ์ จักสานไม้ไผ่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายสิงห์ อินอุ่นโชติ โหวด จ.ร้อยเอ็ด นางสาวฐิติพัชร์ รวยทรัพย์ จักสานไม้ไผ่ จ.อ่างทอง

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกศิลปิน OTOP ที่นำมาพิจารณา ประกอบด้วย 5 หลักการสำคัญ คือ 1.มีการศึกษา คันคว้า การอนุรักษ์ภูมิปัญญา 2.มีการสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 4.ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลต่างๆ 5.เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story)

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานศิลปิน OTOP ที่ผ่านมา โดย ปีงบประมาณ พ ศ. 2559 จำนวน 100 คน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 32 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 24 คน และปีงบประมาณ พ ศ. 2562 จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน ซึ่งได้มีการจัดแสดงประวัติ และผลงานของศิลปิน OTOP ในงานของกรมการพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งาน OTOP Midyear 2561 จนถึงปัจจุบัน