พด. จัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

0
7091

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ผืนดิน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายความจงรักภักดี ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นที่มีระบบรากแก้วในทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ล้านต้นทั่วประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้ เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น เกิดภัยแล้ง และอุทกภัยในบางพื้นที่ที่มีผลกระทบกับสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าไม้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทรัพยากรดินและที่ดินเสื่อมโทรมลง เป็นผลกระทบต่อการเกษตรกรรมที่ให้ผลผลิตที่ไม่ดี ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขสภาวะโลกร้อน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง เพราะสามารถสร้างความสมดุลในระบบนิเวศให้เกิดความเหมาะสม ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน และช่วยลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาระบบนิเวศ และช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ และร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นที่มีระบบรากแก้วในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงาน พื้นที่สาธารณะ โรงเรียน สถานศึกษา วัด และศาสนสถานต่าง ๆ ตลอดจนในพื้นที่โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน ชนิดพันธุ์ไม้ที่แนะนำให้ปลูก เช่น ไม้ยืนต้นต่าง ๆ ไม้ดอกยืนต้น ไม้ประจำจังหวัด ไม้มงคล ไม้หอม หรือไม้ประจำถิ่น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ กันเกรา สัก พลวง พะยูง ยางนา ประดู่ จามจุรี เป็นต้น พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราบนานเท่านาน

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th) ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02 579 8515