พด. ร่วมปกป้องอนาคต_ลดการชะล้างดิน ฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้รองรับการดูงานวันดินโลก

0
1732

วันนี้(8 พ.ย.) กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดย นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นำทีมบุคลากรในสังกัด ฟื้นฟู ดูแล ปรับปรุง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพข. 4

โดยดำเนินการหว่านปอเทือง เพื่อปรับปรุงบำรุงดินในบริเวณศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดินหลังน้ำลด ซึ่งได้รับผลกระทบจากจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ พร้อมทั้งปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อรองรับการศึกษาดูงานวันดินโลก และประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ประจำปี 2562 เพื่อสร้างการตระหนัก รับรู้ สู่สาธารณชน ให้เห็นความสำคัญของวันดินโลก ร่วมกันปกป้องดิน รักษาทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

#AllnewsExpress

Facebook Comments