พด.เชิดชูเกียรติหมอดินอาสาอยู่เคียงข้างดูแลทรัพยากรดินของประเทศ เนื่องในวันหมอดินอาสา 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี

0
22768

กรมพัฒนาที่ดิน ยกย่องหมอดินอาสาร่วมทำงานเคียงข้างดูแลทรัพยากรดินของประเทศให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เนื่องในวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นเป็นปีแรก ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสาผู้นำพาอาหารปลอดภัย” พร้อมจัดกิจกรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” (LDD Volunteered Soil Doctor Day) ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดครั้งแรกในรูปแบบระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ถ่ายทอดสดจากสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ถ่ายทอดสดจากสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง นอกจากนี้ยังถ่ายทอดสัญญาณจากระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ไปยัง FACEBOOK LIVE กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมขยายสัญญาณผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) สู่หมอดินอาสากว่า 77,000 คนทั่วประเทศ สามารถรับชมและรับฟังได้ทุกช่องทาง

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “หมอดินอาสาเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญยิ่งของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ จากการทุ่มเททำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน สร้างบทบาทผู้นำการพัฒนาที่ดินเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ จนกรมพัฒนาที่ดินได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า “กรมหมอดิน” และเรียกขานหมอดินอาสาในต่างประเทศว่า “Soil Doctor”กรมพัฒนาที่ดิน ตระหนักถึงความสำคัญของหมอดินอาสา มติคณะกรรมการวันหมอดินอาสา กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันหมอดินอาสา เพื่อให้หมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินมารวมกัน ณ ที่แห่งหนึ่ง เพื่อให้คำมั่นสัญญาจะดูแลกันและกัน ร่วมปกปักรักษา ดูแลทรัพยากรดินของประเทศ ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย”

ซึ่งพิธีเปิดงานและกิจกรรมในครั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้มอบสารเนื่องใน “วันหมอดินอาสา” ประจำปี 2565 เพื่อขอบคุณหมอดินอาสาและส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดีไปยังหมอดินอาสาทั่วประเทศ โดยภายหลังจากพิธีเปิดงานฯ ได้มีกิจกรรม เสวนานำเสนอผลงานดีเด่นของหมอดินอาสาและบรรยากาศการจัดงานแต่ละแห่งจากสถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน สร้างขวัญกำลังใจถือเป็นการแสดงพลังของหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณหมอดินอาสาทุกคนทั่วประเทศ ถือว่าเป็นพลังสำคัญ ด้วยจิตอาสา ความศรัทธาร่วมกันทำงานกับทุกภาคส่วน ในทุกบทบาทในภาคการเกษตร มุ่งไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ขอเป็นกำลังใจและขอยืนยันในเจตนารมณ์ว่า กรมพัฒนาที่ดินจะร่วมมือกับทุกท่านเพื่อทำหน้าที่ในการดูแล บำรุง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดินของประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกร

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของหมอดินอาสาทั่วประเทศ ซึ่งหมอดินอาสาถือเป็นกำลังสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ที่นำพาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปสู่เกษตรกร ขอขอบคุณและยกย่องในเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และ คุณค่าของหมอดินอาสาทุกคน