พม. หนุน นศ. สถาบันพระปกเกล้า เดินหน้านโยบายเพื่ออาชีพผู้พิการ

0
26058

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังการเข้าพบของ นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป) รุ่นที่ 12 กลุ่มวัว จากสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์ ประธานกลุ่มฯว่า โครงการ “C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน)” ที่กลุ่มนักศึกษาสร้างสรรค์เพื่อผู้พิการนั้น จะเป็นต้นแบบการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพของผู้พิการได้ พร้อมจะสนับสนุนให้เป็น นโยบาย “1 บริษัท ดูแล 1 องค์กรคนพิการ” เน้นการทำงานแบบบูรณาการ ผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชนและองค์กรคนพิการทั่วประเทศ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นเพื่อส่งเสริมการให้โอกาสทางอาชีพแก่ผู้พิการ ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีแนวร่วม อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ช่วยอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่องค์กรคนพิการให้มีความรู้และทักษะด้าน Marketing Digital เชิงลึก และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ทำหน้าที่จัดหาช่องทางการตลาดทั้ง Online และ Offline และใช้การขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานองค์กรคนพิการ ภายใต้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อต่อยอดความสำเร็จสู่นโยบาย “1 บริษัท ดูแลอย่างน้อย 1 องค์กรคนพิการ” ต่อไปในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ