‘บิ๊กป้อม’ นำทีมลุยแก้ปัญหาน้ำ กาญจนบุรี

0
25920

ที่โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำบาดาลขนาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปการดำเนินงาน

โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานด้านทรัพยากรด้านน้ำให้เสร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการฯต่างๆ โดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่

ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน มีแผนดำเนินโครงการชลประทานที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ อ.บ่อพลอย อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ได้แก่ โครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี ที่แบ่งออกเป็น 2 แผน แผนที่ 1 โครงการสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2568-2572) พื้นที่รับประโยชน์กว่า 78,508 ไร่ / แผนที่ 2 โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2569-2573) พื้นที่รับประโยชน์กว่า 414,192 ไร่

และโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบน ความจุ 18.47 ล้าน ลบ.ม. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5ปี (2568-2572) พื้นที่รับประโยชน์กว่า 42,370 ไร่

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นลุ่มน้ำลำตะเพิน(ต้นน้ำ) ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแควใหญ่ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ให้กรมชลประทาน พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของห้วยตะเพินในเขต อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี และอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช่น ห้วยพุตะเคียน ห้วยแม่ระวัง ลำห้วยสาขาห้วยแม่ตะกึง ห้วยตะกวด ห้วยกระพร้อย และห้วยป่าไร่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งยังบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก

โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ความจุ 50 ล้าน ลบ.ม. / อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกวด ความจุ 0.30 ล้าน ลบ.ม. /อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย ความจุ 23.17 ล้าน ลบ.ม. และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึง ความจุ 5.65 ล้าน ลบ.ม. และ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ ความจุ 13.76 ล้าน ลบ.ม. หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถเก็บกักน้ำรวมกันได้ทั้งสิ้น 127.31 ล้าน ลบ.ม.