พัฒนาที่ดินนครศรีฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการฯ ลุ่มน้ำปากพนัง รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเนื่องในวันดินโลก ปี 2562

0
3134

พัฒนาที่ดินนครศรีฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการฯ ลุ่มน้ำปากพนัง รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเนื่องในวันดินโลก ปี 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ​ เจ้าหนัาที่ศูนย์​อำนวยการ​และ​ประสาน​การพัฒนา​พื้นที่​ลุ่มน้ำ​ปากพนัง​ อัน​เนื่อง​มาจาก​พระราชดำริ​ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม​​รณรงค์​ปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันดินโลก ปี 2562 ณ แปลงเรียนรู้ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โดยมี นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการฯ เป็นประธาน ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิร​เกล้า​เจ้า​อยู่​ ทรงตามรอยพระบาท​ดั่งพระปฐมบรมราชองค์การ ที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา​ และต่อย​อด​ และครองแผ่นดิน​โดยธรรม เพื่อ​ประโยชน์​สุขแห่งอาณาราษฎร​ ตลอดไป” ซึ่ง​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา​ภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​ บรม​นาถ​บพิตร​ ได้ทรงริเริ่มในการปลูก วิจัย พัฒนา และประยุกต์​การใช้หญ้าแฝก ให้อย่าง​เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและทรัพยากรที่มี ตามแนวปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ เพราะหญ้าแฝกสามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วย​ฟื้นฟู​สภาพแวดล้อม​และเพื่อ​การอนุรักษ์​ดิน​และ​น้ำ​

Facebook Comments