มกอช. จัดสัมมนาออนไลน์ การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร

0
13985

มกอช. จัดสัมมนาออนไลน์ การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เสริมความรู้เจ้าหน้าที่ มกอช.-กรมปศุสัตว์


นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า            มกอช. เป็นหน่วยงานด้านการมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร โดยอาศัยกลไกภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร โดยครอบคลุมสินค้ากลุ่มปศุสัตว์ พืช และประมง รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรสามารถใช้ในการส่งเสริม ตรวจสอบและรับรอง รวมถึงกำกับดูแลสินค้าเกษตร ให้สามารถได้รับความเชื่อมั่นทั้งผู้บริโภคในประเทศและประเทศคู่ค้าของประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลสินค้าเกษตรดังกล่าวมีความเบ็ดเสร็จภายในหน่วยงาน และอำนวยความสะดวก           ในการให้บริการ มกอช. จึงได้มีการมอบภารกิจให้หน่วยงานของรัฐที่มีความสามารถดำเนินการออกใบอนุญาต                 เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับแก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานแรกที่มีความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ได้รับมอบหมายภารกิจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มกอช. จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้าเกษตร และการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TAS-License) และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติและวิธีการดำเนินงานตามมาตรฐานบังคับการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรฐานบังคับ โดยจัดการสัมมนาในรูปแบบการบรรยายทางระบบออนไลน์ จำนวน ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2564

“ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาการออกใบอนุญาตผ่านระบบ TAS-License และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ทั้งในการนำเข้าและส่งออกมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นไปตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว