มกอช. จัดสัมมนา “สินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลก

มกอช. จัดสัมมนา "สินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลก:อุปสรรคและโอกาส" เสริมความรู้ผู้ประกอบเกี่ยวกับเรื่องความตกลงการค้าเสรี และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศคู่ค้า

0
1569

มกอช. จัดสัมมนา “สินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลก

มกอช. จัดสัมมนา “สินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลก:อุปสรรคและโอกาส” เสริมความรู้ผู้ประกอบเกี่ยวกับเรื่องความตกลงการค้าเสรี และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศคู่ค้า

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง สินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลก:อุปสรรคและโอกาส เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ เรื่องความตกลงการค้าเสรี และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศคู่ค้า รวมถึงระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน และกำหนดท่าทีในการเจรจาเปิดตลาดและการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โดยมีผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ผู้แทนหน่วงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งออกสินค้าเกษตร จำนวน 200 คน ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ดร.จูอะดี กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ จะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือต่างๆ ในปัจจุบัน และการเข้าถึงข้อมูลมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งจะมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสทางการค้าในการส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมาย Food Safety Modernization Acts โดยใช้ Voluntary Qualified Importer Program Scheme ด้วย

“มกอช. เป็นหน่วยงานประสานงานกลางและฝ่ายเลขานุการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ในการเจรจาด้านเทคนิค เพื่อเปิดตลาดและแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ทั้งภายใต้ความตกลงกรอบการค้าเสรี (FTA) และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญและเล็งเห็นการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย สามารถส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังประเทศคู่ค้าได้”เลขาธิการ มกอช. กล่าว